Meteen naar de inhoud

Pest- en incidentprotocol

Plagen en pesten is van iedere generatie en elke leeftijd. Dat neemt niet weg dat pesten als zeer vervelend kan worden ervaren. Wat is nu plagen en wat is nu pesten? Om te voorkomen dat er door pesten kinderen worden gekwetst is er een pest- en incidentprotocol binnen de scoutingvereniging. Ook is er een vertrouwenspersoon waar iedereen anoniem contact mee kan leggen.

Plagen Pesten
Is onschuldig en gebeurt onbezonnen en spontaan. Gebeurt berekenend (men weet meestal vooraf, wie, hoe en wanneer men gaat pesten).
Gaat soms gepaard met humor Men wil bewust iemand kwetsen
Is van korte duur, of gebeurt slechts tijdelijk Is duurzaam: het gebeurt herhaaldelijk, systematisch en langdurig (stopt niet vanzelf en na korte tijd)
Speelt zich af tussen ‘gelijken’ Ongelijke strijd; de onmachtgevoelens van het slachtoffer staan tegenover de machtgevoelens van de pester
Is meestal te verdragen, of zelfs leuk maar kan ook kwetsend of agressief zijn De pestkop heeft geen positieve bedoelingen en wil pijn doen, vernielen of kwetsen
Meestal één tegen één Meestal een groep (pester en meelopers) tegenover één geïsoleerd slachtoffer
Wie wie plaagt, ligt niet vast Er bestaat neiging tot een vaste structuur.
De partijen wisselen keer op keer De pesters zijn meestal dezelfden, net zoals slachtoffers

Hoe te handelen bij pesten:

Stap 1: Gesprek betrokken Wordt door het speltak leidingteam en de groepsbegeleider vastgesteld dat sprake is van pesten (waarbij aanspreken tijdens het spel niet leidt tot aanpassing van het gedrag) of een incident dan wordt in 1:1 gesprekken met de pester(s), slachtoffer(s) en speltakleiding na afloop van de opkomst gesproken.

Stap 2: Ouders betrekken In het geval het slachtoffer of de pester niet bereid was tot het voeren van een gezamenlijk gesprek dan wel uit de evaluatie blijkt dat sprake blijft van aanhoudend pesten of gemaakte afspraken niet worden nagekomen worden de ouders van zowel de pester als het slachtoffer door de groepsbegeleiding persoonlijk geïnformeerd (in afwezigheid van toehoorders). Een gesprek vindt plaats met alle betrokkenen in een veilige omgeving, hiertoe telefonisch een afspraak gemaakt.

Stap 3: Berisping In het geval de afspraken gemaakt onder 1 en 2 niet het gewenste effect hebben volgt een schriftelijke berisping. Herhaling moet daarbij niet alleen worden gezien als het doorgaan van het pesten van het oorspronkelijke slachtoffer, maar ook het (beginnen met) pesten van anderen.

Stap 4: Schorsing Het lid (of de leden) wordt per aangetekende brief op de hoogte gebracht van de schorsing. De periode van schorsing wordt door het bestuur bepaald. De schorsing bedraagt minimaal twee maanden.

Stap 5: Royement Het lid (of de leden) wordt per aangetekende brief op de hoogte gebracht van het feit dat hij/zij is geroyeerd als lid van scoutinggroep Wiawaha.  

Hoe te handelen bij incidenten:

Ondersteuning nodig

Bij incidenten met (ernstig) letsel of waarbij eventueel hulpdiensten zijn betrokken wordt door de spektakleiding de groepsbegeleiding en voorzitter geïnformeerd. Aangegeven wordt of op locatie hulp nodig is vanuit het bestuur.

Een deel van de speltakleiding richt zich op betrokken leden en vangt de ouders op. Het andere deel vangt niet betrokken leden op.

Geen ondersteuning nodig

Indien er geen ondersteuning op locatie nodig is informeert de leidster van de speltak de ouders van betrokken lid/leden over hetgeen is voorgevallen.   

Nadat het incident is afgerond volgt een evaluatie met het bestuur, de speltakleiding en de groepsbegeleiding. Indien sprake is van een vechtpartij, moet willige vernieling, het aanbrengen van opzettelijk letsel of voorval van vergelijkbare aard wordt het protocol gevolgd zoals benoemd onder pesten.